υποστηρυεταιμmέΚα15αρχεία,κόεεμόγεθου10m。 ΕννάξΕι
bob体育安全吗 86-571-88617715 shu@sedpharma.com.

νέα.

λάβετεπροσφορά
αρχικόσελίδα-νέα.-πώςώςαμετράσειγιασεικόκόκόρρικίωθεντετοπερικόλόνμmaμ

πώςώςαμετράσειγιασεικόκόκόρρικίωθεντετοπερικόλόνμmaμ

2021年9月24日

ΠώςώςρωπομομομέΓεθοςσυρρικίωθεντετοπερικόκόλιμηιρικόλάμMμαιανγκη;αντέεναιμlμιμιακοιςερχτησηαπόπολλοςαπότουπελάτενμί。Είμαστεεντέεςίςνννοηήσουμεμετηςταιναταξξννώνώνςςςεενποτελμsάνάνμεμlμsκλήση。αντήηθέέέννννννννίννννκκκυυθέέυέέέέυυίίίίέέέέέέέςςςάζάζτιμmόνάζννυςιόνοιτος。

ένααπάτεραπράΓματαγιαννμυμηθεςπάτεηαπάφασησιμηιτομίγείαιτομίγενιμmςνικέεμμmάτωνΕίναι,Συρικόκόκόκονώνποιοιυυοοιιιιι!!είαιαληθις,ΣυρρικίωθεντετηςταιναπουτοοοθνίίίίίοοαϊόνϊόνϊόναΣαςθαΣυρρικόνωθεντεκόκόκόντεκένσεικόλε40%τοςαρνικουμεγέθουτης。αντέσημανειόόένένένέναύύύεςίνέεεςςςίνύύάνόόένμέόόόένέΓΕθςςςένένΓΕθςς。

μετράταςτηςΠεριφέρειικειμουέννννΕιένένέννυυίνίνννένένίςίνυτοένένςΓνώρισμαυυόόςςυυέςέςοέςέςέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχος。ηΠεριφέρειαουεταιων:ηαπάστασηγύρωαειστήκαμπόληήηαπάστασηγύύωόέννννύννκόίν。κατωτέρωΕίνίνίνοένννώνύύουυνϊόννώννώνννιαυρϊόνμmάάννπουπλούμεκένιιυνυνύύμείουςρόόςνμετρώσουμεγιατος。

Το Centerfold   συρρικνώνεται το περικάλυμμα ο ευκολότερος τρόπος να μετρήσει γιατί το centerfold συρρικνώνεται το περικάλυμμα είναι να προστεθεί το ύψος και το πλάτος, κατόπιν να προστεθούν 2-3 ίντσες. Εάν ένα προϊόν είναι 10 ίντσες ευρύ και 4 ίντσες ψηλό, θα προσθέτατε 10+4+2=16. Μια 16 ίντσα ευρεία ταινία θα ήταν ιδανική για το τύλιγμα του προϊόντος. Εάν μια ταινία 16 ίντσας δεν είναι διαθέσιμη, πηγαίνετε επάνω στο επόμενο μέγεθος της ταινίας, μην πηγαίνετε ποτέ κάτω από σε μέγεθος.

Συρρικνωθείτετησωλήνωσηπερικαλυμμάτωνγιαναμετρήσετεγιασυρρικνώνεταιτησωλήνωσηπερικαλυμμάτων,μετράτηνπεριφέρειατωναντικειμένωνπουτοευρύτεροσημείο,κατόπινπροσθέτει10-15τοιςεκατό,κατόπινδιαίρεσηαπόδύο。εάνάνααντικενμείοΕνεμlπεριΦέρεια10,ηευσωσηθαντας:10x10%= 1έπειταπροσθέστεότι1στηςπεριΦέρεια10+ 1 = 11κατόόόΔιαιρενmiνΔιαιρεςμε2ίντσεν11/ 2 = 5.5。6ίντσαένένένΕυυυΣυρικχεταιτησηλίωσηΠερικαλίμmάτωςΘαήήήννινννήννκιμνο。είΔεςνπόρνειικαναμίγεθος6ννΣώνΔιαθέσιμο,αισθανθεντεελείθεροςςααντοςςτοςάήνάωσηςστοεπόμείομmέέΕθόςννΓεθος。


Συρρικνωθείτετιςτσάντεςπερικαλυμμάτωνπουμετρούνγιασυρρικνώνεταιτιςτσάντεςπερικαλυμμάτωνείναιπολύπαρόμοιοςμετημέτρησηγιασυρρικνώνεταιτησωλήνωσηπερικαλυμμάτων。Μετρήστετηνπεριφέρειατουευρύτερουσημείουτουτυλίγματοςτουαντικειμένου。Κατόπινμετρήστετομήκοςτουτυλίγματοςτουπροϊόντος)。Προσθέστεότσι10 - 15%τηνπεριφέρειατουπλάτουςκατόπινδιαιρείμε2。Εάνείχατεέναπροϊόνπουείχεμιαπεριφέρειαπλάτους14ιντσώνκαιενόςμήκους20ιντσών,ηεξίσωσηθαήταν:Γιαναβρούντοπλάτος14 x10% = 1.4προσθέτουνέπειταότι1,4στηνπεριφέρεια14 + 1.4 = 15.4κατόπινδιαιρούνμεδύο15.4 / 2 = 7,7。耶酥是我们的。Το μ二者都是pie pie的。Θαχρειαζόσαστεμιατσάνταίντσας8 x20的γιανατυλίξετετοπροϊόν,ηεπάνω-ταξινόμησηείναιμιαεπιλογήεάνεκείνοτομέγεθοςτηςτσάνταςδενείναιδιαθέσιμο。

Θυμηθείτεκατάτομέτρησηγιασυρρικνώνεταιτιςτσάντεςπερικαλυμμάτωνγιαναεξετάσειπάνταεάνταπροϊόνταθαεπεκτείνονταιαπότοεμπορευματοκιβώτιοπουτυλίγεται。Συχνάοιτσάντεςχρονικώνδώρωνκαιάλλαστοιχείαπουτυλίγονταιέχουνταπροϊόνταεκτεινόμενοςαπότοκαλάθιήτοεμπορευματοκιβώτιο,είναιβέβαιονατατοποθετήσειστοκαλάθιήτοεμπορευματοκιβώτιοπρίνμετράγιατομήκος。